Search

Về chúng tôi

My Page CS Center

Kakao talk

Instagram

Naver blog

sự đặt câu hỏi 1577-5733

TOP DOWN

CI / BI

Corporate Identity

okanae ci từ nguyên liệu tự nhiên tốt cho sức khỏe Tôi đã từng nói những điều tốt đẹp chỉ để sử dụng. Nó tượng trưng cho việc truyền đạt sức khỏe của thiên nhiên.

 

O’kannae[O:Kane]

Nó có nghĩa là sự khởi đầu như một thiên nhiên sạch sẽ thông qua các lá trung tâm. Chúng tôi đã bày tỏ cách thu thập nguyên liệu tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Chúng tôi đã đặt trái tim của mình để nhận ra cuộc sống tốt đẹp với các nguyên liệu thô lành mạnh.

Color System

C90 M0 Y30 K0

R26 G163 B157

C30 M0 Y0 K65

R62 G78 B87