Search
My Page CS Center

Kakao talk

Instagram

Naver blog

sự đặt câu hỏi 1577-5733

TOP DOWN
Tôi sẽ là một công ty nghĩ đến sức khỏe đầu tiên.
Okannae
Xem sản phẩm

Một cuộc sống khỏe mạnh

Chúng tôi muốn giúp sức khỏe thể chất và cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Sức sống mới

Chúng tôi phấn đấu cho sức sống mới trong cuộc sống hàng ngày.

Nghiên cứu và phát triển

Chúng tôi cố gắng cho chất lượng tốt và sản phẩm an toàn.

New arrival

 

Lacquer tree extract 20L

sự mua

3750000 ₫

 

Lacquer and chicken (1 liter x 1 bottle)

sự mua

250000 ₫

 

Balloon flower red ginseng extract

sự mua

1450000 ₫

 

Red jewel woman love pomegranate

sự mua

1475000 ₫

About Okannae

Truyền thống 1000 năm, okanae 100 năm sức khỏe
Tôi sẽ cho bạn một cuộc sống hàng ngày lành mạnh.

LEARN MORE

Best-seller

 

Okannae royal Noni 100% (500ml×1bottle)

sự mua

950000 ₫

 

Pomegranate & kudzu(Simple stick type)

sự mua

817610 ₫

 

Throat & Bellflower(Simple stick type)

sự mua

817610 ₫

 

Lacquer tree fermentation extract 100 (1.5ℓ×6bottle)

sự mua

2054507 ₫