Search
My Page CS Center

Kakao talk

Instagram

Naver blog

sự đặt câu hỏi 1577-5733

TOP DOWN
Tôi sẽ là một công ty nghĩ đến sức khỏe đầu tiên.
Okannae
Xem sản phẩm

Một cuộc sống khỏe mạnh

Chúng tôi muốn giúp sức khỏe thể chất và cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Sức sống mới

Chúng tôi phấn đấu cho sức sống mới trong cuộc sống hàng ngày.

Nghiên cứu và phát triển

Chúng tôi cố gắng cho chất lượng tốt và sản phẩm an toàn.

New arrival

 

Bitter melon & jerusalem artichoke pill 120g

sự mua

875000 ₫

 

Bellflower Liriope platyphylla pill 120g

sự mua

875000 ₫

 

My warm body motherwort ring 120g

sự mua

875000 ₫

 

Slim Moringa with a spring step 120g

sự mua

875000 ₫

About Okannae

Truyền thống 1000 năm, okanae 100 năm sức khỏe
Tôi sẽ cho bạn một cuộc sống hàng ngày lành mạnh.

LEARN MORE

Best-seller

 

My warm body motherwort pill 120g

sự mua

875000 ₫

 

Premium Gongsin Deer Antler 50

sự mua

8750000 ₫

 

Okannae royal Noni 100% (500ml×1bottle)

sự mua

950000 ₫

 

Pomegranate & kudzu(Simple stick type)

sự mua

817610 ₫